Arweiniwch ni...

Dydd Gwener 14-09-2018 - 15:15

Arweiniwch ni, Dyddiadau Allweddol a Chymhwyster

 

Mae Arweiniwch Ni yn gyfle i fyfyrwyr cyfredol benderfynu pwy fydd yn llenwi swyddi arweinyddiaeth gwag o fewn Undeb y Myfyrwyr.

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, gall pob myfyriwr yn PCyDDS enwebu ei hun ar gyfer cyfle i ddod yn Fyfyriwr Ymddiriedolwr, Swyddog Rhan-Amser neu Gadeirydd Cyngor yr UM. Bydd ein myfyrwyr yn dewis eu cynrychiolwyr o'r rhestr o enwebeion.

 

I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer unrhyw un o'r swyddi hyn, mae'n rhaid i chi fod yn fyfyriwr cofrestredig ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (neu’n swyddog sabothol etholedig yn UMyDDS yn eu blwyddyn gyntaf yn y rôl) ar ddydd Iau 11eg Hydref 2018.

 

Awydd Arwain UMyDDS?

Bydd yr enwebiadau ar gyfer Arweiniwch Ni yn agor ddydd Sadwrn 22ain Medi ac yn cau ddydd Iau 11eg Hydref.

 

Yn awyddus i ddweud eich dweud?

Bydd y pleidleisio yn agor am 11am ddydd Gwener 19eg Hydref, ac yn cau am 3pm ddydd Llun 22ain Hydref. 

 

Cyfeirir at y broses o gynnig eich hun ar gyfer rôl fel Hunan Enwebiad; bydd hyn yn para ychydig wythnosau, fel bod gan bob myfyriwr y cyfle i ddysgu am yr hyn y mae'r rôl yn ei olygu, sut y gall eich datblygu chi a sut y dylech fynd ati i ysgrifennu maniffesto.

Ym mis Chwefror, bwriwyd 10,051 o bleidleisiau i ethol eich tîm o swyddogion myfyrwyr llawn-amser ar gyfer y flwyddyn 2018-19. Ond nid dyna ddiwedd y broses, mae gennym amryw o swyddi rhan-amser ar gael i ddechrau ym mis Hydref.

 

Mwy am y swyddi a pha swyddi sydd ar gael fel rhan o ymgyrch Arweiniwch Ni.

 

Swyddogion Rhan-Amser

(Swyddi Gwirfoddol, Rhan-Amser)

Mae Swyddogion Rhan-Amser yn fyfyrwyr cyfredol sy'n angerddol am eu rôl ac sy’n meddu ar syniadau a fydd, gobeithio, yn gwella bywyd y myfyrwyr y maent yn eu cynrychioli. Cyfeirir at y myfyrwyr hyn fel SRhA; byddant yn cynnal ymgyrchoedd, yn casglu adborth ac yn cynrychioli corff y myfyrwyr mewn amryw o wahanol ffyrdd. Mae gan bob SRhA gylch gorchwyl gwahanol, sy'n canolbwyntio ar faes penodol neu grŵp arbennig o fyfyrwyr.

Mae gan Gaerfyrddin, Llambed ac Abertawe eu Cyngor Campws eu hunain, ac mae pob un o'r swyddogion ar y campws hwnnw’n adrodd yn ôl iddo. Anfonir pob Syniad a Pholisi i Gyngor y Campws, lle caiff ei drafod ac yna naill ai ei basio neu ei wrthod. Mae pob Swyddog Rhan-Amser yn mynychu Cyngor y Campws ac yn siarad ar ran y grwpiau o fyfyrwyr y maent yn eu cynrychioli drwy eu rôl. Gall pob myfyriwr yn PCyDDS fynychu'r Cyngor, ond dim ond y rhai a etholir sy'n cael pleidleisio.

Mae gan swyddogion rhan-amser rôl hanfodol i'w chwarae o ran helpu'r Swyddogion Sabothol i gynrychioli buddiannau myfyrwyr yn effeithiol, yn ogystal â'u dal i gyfrif ac archwilio eu gwaith.

Isod, ceir rhestr o’r rolau sydd ar gael yn ôl campws. Rhaid i chi fod yn astudio ar y campws dan sylw i sefyll etholiad rôl yn y categori hwnnw

Campws Caerfyrddin 
 • Swyddog y Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Swyddog y Myfyrwyr Rhyngwladol
 • Swyddog y Myfyrwyr Hŷn a Rhan-Amser
 • Swyddog y Myfyrwyr Traw
 • Swyddog y Myfyrwyr Ôl-Raddedig 
 
Campws Llambed 
 • Myfyrwyr Sy-n Ymddiriedolwyr (Llambed)
 • Swyddog Gwirfoddoli
 • Swyddog y Myfyrwyr Traws
 • Swyddog y Myfyrwyr Hŷn ac Ôl-raddedig
 • Swyddog Llety
 
Campws Abertawe
 • Swyddog Amrywioldeb Diwylliannol
 • Swyddog Digwyddiadau
 • Swyddog Tai
 • Swyddog yr Ôl-Raddedigion a Myfyrwyr Hŷn
 • Cynrychiolydd Cymdeithasau
 • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
 • Swyddog Materion Cymreig
 • Swyddog y Menywod
 • Myfyrwyr Sy-n Ymddiriedolwyr (Abertawe) 
 

 

Dylech sefyll ar gyfer rôl fel swyddog rhan-amser os ydych chi'n angerddol am un o'r swyddi hyn, a bod gennych lwyth o syniadau ynglŷn â sut y gallwch chi gael myfyrwyr i gyfranogi, ymgyrchu dros newid, neu wneud bywydau myfyrwyr yn well.

 

Myfyriwr Ymddiriedolwr

(Gwirfoddol, Rhan-Amser)

Mae tri myfyriwr ymddiriedolwr yn eistedd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr yr Undeb; etholir un o bob un o gampysau’r DDS, sef Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn elusen gofrestredig, ac fel Ymddiriedolwr byddwch chi'n aelod o Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ac yn gyfrifol am sicrhau bod UMyDDS yn cael ei reoli a'i redeg yn gywir.

Mae gan Ymddiriedolwyr Elusen rôl bwysig dan y gyfraith; maent yn bersonol gyfrifol, o safbwynt cyfreithiol ac ariannol, am y ffordd mae’r elusen yn cael ei rhedeg. Nhw hefyd sy’n gyfrifol am benodi’r Prif Weithredwr a chraffu ar ei waith, yn ogystal â gosod cyfeiriad strategol cyffredinol yr elusen. Dylai unrhyw un sy'n ystyried enwebu eu hunain ar gyfer y rôl wirfoddol hon ddarllen canllaw’r Comisiwn Elusennau ‘the Essential Trustee’. 

I fod yn gymwys ar gyfer rôl Ymddiriedolwr:

Rhaid i chi fod o leiaf 18 mlwydd oed i fod yn ymddiriedolwr Undeb y Myfyrwyr

Ni chewch weithredu fel ymddiriedolwr os ydych chi wedi cael eich gwahardd o dan y Ddeddf Elusennau

Mae hyn yn cynnwys os ydych chi:

 • Wedi cael eich gwahardd fel cyfarwyddwr cwmni
 • Bod gennych chi euogfarn heb ei disbyddu am drosedd sy'n ymwneud ag anonestrwydd neu dwyll
 • Yn fethdalwr heb ei ryddhau (neu'n wynebu difeddiannu yn yr Alban), neu os oes gennych chi drefniant gyda'ch credydwyr

Wedi cael eich gwahardd o fod yn ymddiriedolwr mewn unrhyw elusen gan y comisiwn (neu'r llys) oherwydd camymddwyn neu gamreoli

Dylech ymgeisio i fod yn Ymddiriedolwr os oes gennych chi ddiddordeb mewn sut mae mudiadau'n gwneud penderfyniadau, eich bod yn awyddus i sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn gweithio er lles myfyrwyr PCyDDS ac eisiau helpu i lunio'r strategaeth a chyfeiriad y sefydliad yn y dyfodol.

 

Cadeirydd Cyngor yr UM

(Swydd Wirfoddol, Ran-Amser)

Rhaid i bob un o'r 3 Chyngor Campws adrodd yn ôl i Gyngor Mawr yr UM i basio polisi ar gyfer Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn bydd Cadeirydd Cyngor yr UM yn rheoli'r cyfarfod i sicrhau bod cyfranogiad meddylgar, parch ymysg swyddogion wrth iddynt gynnal trafodaethau, a bod penderfyniadau effeithiol yn cael eu gwneud a'u gweithredu.
Bydd Cadeirydd Cyngor yr UM yn cadw trefn briodol yn y cyfarfod, yn sicrhau bod y cyfarfod yn cadw at yr agenda a’r amserlen, a bydd yn gyfrifol am sicrhau bod polisïau'r undeb yn cael eu dilyn drwy gydol y cyfarfod.

Cyfrifoldeb y Cadeirydd yw sicrhau bod y ddadl yn gytbwys, yn hysbys ac yn deg.

Dylech ymgeisio i fod yn Gadeirydd Cyngor yr UM os ydych chi'n angerddol am y Syniadau a'r newidiadau mae myfyrwyr am eu gwneud i bob agwedd o Brofiad Myfyrwyr, a’ch bod yn awyddus i arwain y Cyngor yr UM wrth basio a gweithredu'r Syniadau hyn.

Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

 

Cynrychiolwyr i Gynhadled

Cynrychiolwyr i Gynhadledd Flynyddol UCM x3

Cynrychiolwyr i Gynhadledd UCM Cymru x5 

 

Enwebwch Eich Cyfaill

Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n teimlo eich bod chi'n barod ar gyfer un o'r rolau hyn. Gallwch ddweud eich dweud o hyd drwy gyflwyno enw rhywun rydych chi’n meddwl fyddai’n gwneud cyfiawnder â’r swydd.

Os ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai yn eich barn chi’n wych ar gyfer y rôl, gallwch eu henwebu nhw drwy ein ffurflen Enwebu Eich Cyfaill, sy'n gwbl anhysbys. Mae'r ffurflen yn cymryd llai na munud i'w chwblhau, ac unwaith mae hyn wedi'i wneud, gallwn gysylltu â nhw i roi gwybod iddynt fod rhywun yn meddwl y bydden nhw’n gwneud gwaith gwych, a’u hannog i gynnig eu henw.

 

Tagiau perthnasol :

Rhagor o erthyglau Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Rhagor o erthyglau...

Abertawe

 01792 482 100

UMYDDS, Llys Glas, 1 Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5AL

 

Caerfyrddin

01267 676 876
TSDSU, College Road, Carmarthen, SA31 3EP

 

Llambed

01570 422 619
TSDSU, College Street, Lampeter, SA48 7ED

 

CSS - Custom Archive (Pre May 2019)
CSS - Sustainability
CSS - RAG
CSS - Union Cloud Override (Keep At Bottom)