Os ydych chi am wybod pwy yw eich Cynrychiolydd Cwrs, cewch gysylltu â’r bobl ganlynol; 

Jeremy Harvey Jeremy.harvey@uwtsd.ac.uk (01792 655 400)

Bea Fallon B.fallon@uwtsd.ac.uk (01570 422 619)

Neu dewch draw i Undeb y Myfyrwyr lle bydd modd i swyddog neu aelod o’r staff eich helpu.

 

Mae Cynrychiolwyr Cyrsiau yn rhan annatod o'n hymagweddiad tuag at bartneriaeth, sydd â'r nod o gynnwys llais myfyrwyr mewn llunio penderfyniadau ar bob lefel ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant (PCDDS). Er mai cynrychiolwyr myfyrwyr yw Cynrychiolwyr Cwrs, er mwyn i'n system fod yn effeithiol, mae gan staff academaidd rôl i'w chwarae mewn sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael eu hethol ar gyfer pob cwrs.

Mae Cynrychiolwyr Cyrsiau'n gweithredu fel sianel ar gyfer llais myfyrwyr yn eu rôl ar bwyllgorau Staff-Myfyrwyr. Maent hefyd yn darparu adborth i Undeb y Myfyrwyr ar bob agwedd o'r profiad addysgol, megis datblygiad cwricwlwm, adborth ac asesiad, strwythur cyrsiau, cyfleusterau ac adnoddau, dulliau dysgu/addysgu, a phrofiad academaidd cyffredinol eu cyd-fyfyrwyr. Bydd yr adborth hwn a'r cynrychiolwyr eu hunain yn chwarae rôl allweddol mewn prosesau ansawdd mewnol megis Adolygiadau Rhaglenni Blynyddol ac adolygiadau ar lefel Ysgol a Chyfadran.

Unwaith y cewch eich ethol, darperir hyfforddiant i'n holl Gynrychiolwyr gan Undeb y Myfyrwyr, gyda chefnogaeth adran Profiad Myfyrwyr y Brifysgol.

 

Disgwyliadau:

 • Mynychu a chyfranogi yng nghyfarfodydd Pwyllgorau Staff/Myfyrwyr (Pob lefel Ysgol) (dair gwaith y flwyddyn)
 • Mynychu hyfforddiant Cynrychiolwyr Cyrsiau a ddarperir gan Undeb y Myfyrwyr
 • Cwrdd â'u Cynrychiolydd Cyfadran a Chynrychiolwyr Cyrsiau eraill yn y Gyfadran i drafod syniadau a materion sy'n codi
 • Hyrwyddo'r rôl a sut gall myfyrwyr gysylltu â nhw
 • Rhoi gwybod i Undeb y Myfyrwyr ynglŷn ag unrhyw weithgareddau neu faterion o bwys
 • Cyfranogi mewn Adolygiadau Rhaglenni Blynyddol
 • Siarad â myfyrwyr ar eu cwrs a chanfod beth sydd ar eu meddwl ac unrhyw faterion a all godi
 • Hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer adborth myfyrwyr megis arolygon ar adborth myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr.

 

Cefnogaeth:

 • Hyfforddiant wedi ei deilwra'n arbennig ar gyfer Cynrychiolwyr Cyrsiau i baratoi Cynrychiolwyr ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod
 • Sesiynau briffio rheolaidd ac ymarferol ar faterion sy'n berthnasol i'w rôl
 • Mynediad i hyfforddiant gwirfoddol ychwanegol
 • Adnoddau ar-lein a bathodynnau digidol i gydnabod eu cynnydd a'u cyraeddiadau
 • Cyfle i fynychu Cynhadledd Cynrychiolwyr Cyrsiau'r Brifysgol gyfan
 • Cyswllt rheolaidd â swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr
 • Help i hyrwyddo eu rôl a chyfleoedd i fyfyrwyr fynd ati i ddarparu adborth a llunio eu profiad addysgol

 

 

 

 

CSS Dump