Eich Swyddogion Sabothol Llawn Amser Etholedig

Mae ein pedwar ‘Swog’ yn cynrychioli myfyrwyr yn PCYDDS i'r Brifysgol, yn lleol ac yn genedlaethol. Maen nhw hefyd yn ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr ac yn eistedd ar y bwrdd ymddiriedolwyr. Maen nhw’n cael eu hethol bob blwyddyn gan fyfyrwyr PCYDDS drwy etholiad ar-lein traws-gampws. Cewch wybod mwy am y swyddogion sy’n eich cynrychioli chi eleni isod:

 

Robert Simkins 

Llywydd Grŵp (yn bennaf ar gampws Caerfyrddin)

 

robert.simkins@uwtsd.ac.uk

Facebook: Rob Simkins Pres

Twitter: @RobSimkinsPres

Instagram: wolfietsd


Helo! Rob ydw i a fi yw Llywydd Grŵp UMyDDS eleni!

Mae Llywydd y Campws a finnau yma i wneud eich amser CHI yn y Brifysgol mor wych â phosib, pa bynnag ffurf fydd i hynny. Mae cymaint o bethau ar y gweill gennym ar eich cyfer yn ystod cyfnod y Glas, a hefyd gydol y flwyddyn. Serch hynny, rydyn ni'n dal i fod angen eich syniadau chi i wneud y flwyddyn hon yn berffaith i chi, a gwneud eich profiad CHI y gorau y gall fod!

Dwi'n edrych ymlaen at gwrdd â chymaint ohonoch â phosib ar draws pob campws, o Lambed i Lundain - felly os ydych chi'n fy ngweld i o amgylch y lle, mae croeso i chi ddod draw i ddweud helo. Buaswn yn fwy na pharod i'ch helpu ag unrhyw syniadau sydd gennych, neu fod yno os ydych chi angen cymorth neu rywun i siarad â nhw.

Beth am wneud hon yn flwyddyn arbennig; hwyl am y tro!

 

Josh Whale 

Llywydd Campws Llambed

 

E-bost: josh.whale@uwtsd.ac.uk

Facebook: Josh Lampeter Pres

Twitter: @pres_whale

Instagram: Lampeter Officer

 

Helo! Josh ydw i, Llywydd Campws Llambed eleni. Dwi yma i gynrychioli myfyrwyr a helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cael y profiad gorau posib o fod yn y Brifysgol! Rhan o fy swydd yw annog llesiant iach a rhoi cymorth i fyfyrwyr ble bynnag y byddan nhw ei angen. Rydym am ymgysylltu mwy â'n campysau eraill hyfryd yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, felly gwyliwch allan am ddigwyddiadau ar draws PCyDDS y gallwch chi gyfranogi ynddynt! Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu adborth, mae gen i bolisi drws agored, felly mae croeso i chi alw heibio! Os nad ydw i yn y swyddfa, anfonwch e-bost a byddaf yn cysylltu'n ôl chi cynted â phosib.

 

Charlie Jones

Llywydd Campws Abertawe

 

E-bost: charlie.jones@uwtsd.ac.uk

Facebook: Charlie Jones Pres

Twitter: @TSDSUSwansea

 

Helo, Charlie ydw i, Llywydd Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Abertawe PCyDDS.

Rydw i yma i gefnogi, i gynrychioli ac i ysbrydoli myfyrwyr. Dwi am sicrhau y byddwch chi'n cael y profiad myfyrwyr gorau posib yn ystod eich amser yn PCyDDS.

Rhowch wybod i mi os ydych chi angen unrhyw beth neu os ydych chi am ddod draw am sgwrs; dwi ar gael bob amser, a byddaf yno i chi pa fyddwch chi fy angen.

Fy amcan yw rhoi mwy o lais i fyfyrwyr yn yr hyn sy'n digwydd o ran profiad myfyrwyr, a rhoi cyfle iddynt ymgysylltu'n well ag undeb y myfyrwyr.

 

 

Footer

Instagram

Copy of Footer

Code Dump

CCS Dump