Cyfleoedd Gwirfoddoli

Fesul Campws

 

Cyfoeth Naturiol Cymru • Perffaith ar gyfer Myfyrwyr Llambed • Cors Caron

Gwirfoddolwr Prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE

Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu am reoli cyforgorsydd a mawndir ac i ddysgu mwy am Brosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE. Cewch gyfle i fwynhau'r safleoedd a meithrin sgiliau cadwraeth.

 

Cewch wybod mwy a gwneud cais 

Gweithdy HUTS • Perffaith ar gyfer Myfyrwyr Llambed • Castell Newydd Emlyn • 18 oed a hŷn

Mae angen cyfeillion cartref a gweithdai chrefft

Mae Gweithdy HUTS (Helpwch Ni i Oroesi) yn cynnig amrywiaeth o weithdai creadigol (Castell Newydd Emlyn) a gwasanaethau cyfeillio cartref i oedolion sydd ag anawsterau iechyd meddwl. Mae HUTS yn cynnig hyfforddiant a chymorth parhaus i'w holl wirfoddolwyr ynghyd â lwfans teithio hael.

 

Cewch wybod mwy a gwneud cais Ebost: kimb@hutsworkshop.org Tel: 01239 710377

British Red Cross • Abertawe

Gwirfoddolwr Ymateb Brys

Cynnig cefnogaeth i’r gwasanaethau brys ac asiantaethau eraill, gan ddarparu cymorth ymarferol ac emosiynol yn dilyn argyfwng.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Abertawe

Gwirfoddolwr Gwasanaeth Byw'n Annibynnol - Cymorth i Denantiaid

Rhoi cymorth i bobl sy'n dod adref o'r ysbyty drwy fod yn gwmni iddynt a’u helpu o gwmpas y tŷ.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Abertawe

Gwirfoddolwr Gwasanaeth Byw'n Annibynnol - Camau Cadarnhaol

Helpu pobl unig sydd dros 50 oed i adennill eu hunanhyder ac ail-integreiddio i'w cymunedau eu hunain.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Abertawe

Gweithiwr Achos Cymorth i Ffoaduriaid

Gweithio gyda cheiswyr lloches i'w helpu i ganfod gwasanaethau hanfodol yn ystod eu hamser yn y DU.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Abertawe

Gwirfoddolwr Recriwtio a Dethol

Y rôl yn fras: Rôl weinyddol mewn swyddfa â’r nod o helpu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd a'u harwain drwy'r broses recriwtio. Perffaith i unrhyw un sy'n chwilio am brofiad gweinyddol / systemau TG.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Abertawe

Gyrrwr Gwirfoddol: 

Y rôl yn fras: Darparu cymorth ymarferol i siopau’r Groes Goch drwy gludo eitemau rhwng lleoliadau.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Cynghorydd Cyffredinol

Darparu gwasanaeth cynghori cyffredinol effeithiol ac effeithlon i aelodau'r cyhoedd.
Helpu i ddylanwadu ar lywodraeth a sefydliadau eraill drwy eu hysbysu ynghylch effaith eu gweithredoedd ar fywydau cleientiaid.

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Asesydd Llinell Gyngor (Ffôn) 

Diben y Llinell Gyngor yw darparu gwasanaeth ffôn i gleientiaid ar draws Cymru a Lloegr drwy un rhif 0344. Y nod yw cysylltu cleientiaid â'r swyddfa leol sydd agosaf atynt cyn gynted â phosibl. Mae cleientiaid sy'n ffonio’r Llinell Gyngor yn clywed esboniad byr o'r gwasanaeth a faint mae’n costio, ac yna'n cael eu cysylltu ag Asesydd. 

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Ymchwilydd Ymgyrchoedd 

Mae Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot, yn cynnig cyfle gwych i berson sy'n chwilio am waith ym maes ymchwil. Bydd yr unigolyn yn cynnal ymchwil, naill ai fel unigolyn neu fel rhan o dîm, ar ystod o faterion sy'n effeithio ar gleientiaid CABACPT. Mae prosiectau ymchwil cyfredol yn cynnwys dogfennau teithio ar gyfer ffoaduriaid, nifer y bobl sy'n ceisio cyngor ar ddyledion, effaith Credyd Cynhwysol, argaeledd eiddo preswyl ar rent yn y sector preifat i bobl sy'n hawlio budd-daliadau lles.

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Gweithiwr Cymorth Rheng Flaen a / neu Ymgynghorydd

Darparu gwasanaethau rheng flaen i gleientiaid ar y cyswllt cyntaf; eu cyfeirio at wasanaethau sydd ar gael o fewn y sefydliad neu eu cyfeirio at sefydliadau allanol; cynorthwyo cleientiaid i ddatrys materion drwy ddarparu gwybodaeth gyfredol ac mewn rhai achosion rhoi cyngor iddynt; llenwi ffurflenni; arfogi cleientiaid ag offer a ffeithiau i helpu eu hunain.

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn awyddus i ddatblygu ein presenoldeb o fewn y cyfryngau cymdeithasol.  Byddwch yn defnyddio eich sgiliau cyfryngau cymdeithasol a digidol i ddatblygu ein presenoldeb ar-lein - wrth wneud hynny rydym yn gobeithio codi proffil Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot, hysbysebu gwasanaethau, hyrwyddo digwyddiadau, rhoi cymorth i’n cleientiaid, recriwtio gwirfoddolwyr a datblygu cysylltiadau cryfach gyda'r gymuned leol.

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Cofnodi Straeon yn Ddigidol - Ffilm a Ffotograffiaeth

Rydym am ddatblygu grŵp o ffilmiau byr ac arddangosfeydd ffotograffig o straeon llwyddiant cleientiaid. Hoffem hefyd ddatblygu fideos gwybodaeth byr i'w defnyddio i roi gwybodaeth am hunangymorth i aelodau'r cyhoedd.  Bydd y ffilmiau'n cael eu defnyddio ar gyfer gwefan Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot, YouTube, seminarau, digwyddiadau hyrwyddo, cyllidwyr, partneriaid mewn digwyddiadau a theledu CABACPT.  

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Ymgynghorydd E-bost / Gwe-sgwrs 

Darparu gwasanaeth cyngor cyffredinol effeithiol ac effeithlon i aelodau'r cyhoedd drwy e-bost neu we-sgwrs Mae cynghorwyr gwirfoddol yn derbyn hyfforddiant llawn yn y sgiliau sydd eu hangen i helpu pobl i ddelio â'u problemau ac yn dysgu sut i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen ar y cleient o'n hadnoddau gwybodaeth helaeth. Caiff gwirfoddolwyr eu cynorthwyo a'u goruchwylio wrth iddynt ddechrau rhoi cyngor, a byddant yn cael adborth a chyfleoedd datblygu drwy gydol eu hamser gyda Chyngor ar Bopeth. 

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Cyfieithydd / Dehonglydd

Darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon drwy ddefnyddio eich sgiliau iaith a chyfathrebu; mae Cyfieithwyr a Dehonglwyr yn helpu'r sefydliad drwy alluogi mwy o unigolion i gael cyngor drwy ein gwasanaeth. Mae Abertawe Castell-nedd Port Talbot yn gymuned amlddiwylliannol iawn, gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd ethnig a diwylliannol yn byw yma. 

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

Cyngor Ar Bopeth • Abertawe

Cynorthwyydd digidol

Darparu 'cymorth digidol' i bobl wrth iddynt ddefnyddio gwasanaethau a chynnal trafodion ar-lein. Hyrwyddo'r defnydd o giosgau / cyfrifiaduron a rôl gwybodaeth mewn datrys problemau. Darparu gwybodaeth am y gwasanaethau Cyngor ar Bopeth lleol a gwasanaethau cynghori eraill i gleientiaid o amrywiaeth eang o gefndiroedd a diwylliannau. Galluogi cleientiaid i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio technoleg ddigidol yn effeithiol.

 

Mwy am y Cyngor ar Bopeth Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Caerfyrddin

Cymorth yn y Cartref - CUSP

Y rôl yn fras: Rhoi cymorth i bobl sy'n dod adref o'r ysbyty drwy fod yn gwmni iddynt a’u helpu o gwmpas y tŷ.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Caerfyrddin

Gwirfoddolwr Gwasanaeth Byw'n Annibynnol - Camau Cadarnhaol

Y rôl yn fras: Helpu pobl unig sydd dros 50 oed i adennill eu hunanhyder ac ail-integreiddio i'w cymunedau eu hunain.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Caerfyrddin

Gwirfoddolwr Recriwtio a Dethol

Y rôl yn fras: Rôl weinyddol mewn swyddfa â’r nod o helpu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd a'u harwain drwy'r broses recriwtio. Perffaith i unrhyw un sy'n chwilio am brofiad gweinyddol / systemau TG.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Caerfyrddin

Gwirfoddolwr Cymorth Symudedd Spoke

Y rôl yn fras: Helpu pobl sydd â phroblemau symudedd drwy logi ac arddangos cadeiriau olwyn.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

 

British Red Cross • Caerfyrddin

Gwirfoddolwr Cymorth â Chysylltu Cymunedol: 

Y rôl yn fras: Cyfeirio pobl sy’n unig ac wedi’u hynysu at wasanaethau yn eu hardal a all eu helpu, yn ogystal â chynnig cymorth emosiynol.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

 

British Red Cross • Caerfyrddin

Gwirfoddolwr Siop

Y rôl yn fras: Gweithio yn un o siopau’r Groes Goch! Perffaith i unrhyw un sy'n chwilio am brofiad ym maes manwerthu neu dim ond cyfle i wirfoddoli mewn safle cymdeithasol.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

Undeb y Myfyrwyr • Campws Llambed

Addurnwyr a ffotograffwyr ar gyfer Dawns y Nadolig

Mae angen addurnwyr a ffotograffwyr ar gyfer digwyddiad Dawns y Nadolig ar gampws Llambed (9fed Rhagfyr). Cysylltwch â laura-cait.driscoll@uwtsd.ac.uk am fwy o wybodaeth ac i wneud cais.

 

Ebost Laura

Undeb y Myfyrwyr • Campws Llambed

Hyrwyddwyr yr UM ar Gampws Llambed

Am fod yn rhan o weithgareddau Undeb y Myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn? Beth am fod yn un o hyrwyddwyr yr UM. . Cysylltwch â laura-cait.driscoll@uwtsd.ac.uk am fwy o wybodaeth ac i wneud cais.

 

Ebost Laura SU Champion

British Red Cross • Llambed

Gwirfoddolwr Gwasanaeth Byw'n Annibynnol - Camau Cadarnhaol

Y rôl yn fras: Helpu pobl unig sydd dros 50 oed i adennill eu hunanhyder ac ail-integreiddio i'w cymunedau eu hunain.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Llambed

Gwirfoddolwr Recriwtio a Dethol

Y rôl yn fras: Rôl weinyddol mewn swyddfa sy’n helpu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd a'u harwain drwy'r broses recriwtio. Perffaith i unrhyw un sy'n chwilio am brofiad gweinyddol / systemau TG.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Llambed

Gwirfoddolwr Cymorth Symudedd Spoke

Y rôl yn fras: Helpu pobl sydd â phroblemau symudedd drwy logi ac arddangos cadeiriau olwyn.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Llambed

Gyrrwr Cymorth Symudedd Spoke:

Y rôl yn fras: Danfon cadeiriau olwyn i ddefnyddwyr, a helpu cludo defnyddwyr rhwng y cartref a gwasanaethau megis ysbytai.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Llambed

Gwirfoddolwr Cymorth Unigol

Y rôl yn fras: Rôl hyblyg mewn swyddfa, sy'n cynnwys amrywiaeth eang o dasgau gweinyddol.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl

British Red Cross • Llambed

Gwirfoddolwr Siop

Y rôl yn fras: Gweithio yn un o siopau’r Groes Goch! Perffaith i unrhyw un sy'n chwilio am brofiad ym maes manwerthu neu dim ond cyfle i wirfoddoli mewn safle cymdeithasol.

 

Mwy am y British Red Cross Ymgeisio am Rôl