English

Isetholiadau Mai 2017

 

Sut Mae Pleidleisio?

Cliciwch ar y ddolen rydyn ni wedi ei hanfon at eich cyfrif e-bost academaidd i fwrw eich pleidlais. 

Dechrau'r Bleidlais 10yb Dydd Mercher 24 Mai

 

Dyddiadau Pwysig​:

Bydd y cyfnod enwebu'n dechrau ddydd Llun 24ain o Ebrill am 12pm ac yn cau ddydd Mawrth 16eg o Mai am 12pm.

Cynhelir y bleidlais rhwng 10am ddydd Mercher 24ain Mai a 4pm ddydd Iau 25ain Mai.

 

Y Rolau:

Swyddogion Rhan Amser

Gwirfoddolwyr etholedig yw swyddogion rhan amser, sy'n ymgyrchu gyda myfyrwyr ac yn eu cynrychioli wrth iddynt astudio. Mae gan bob swyddog rhan amser gyfrifoldebau penodol ac maent i gyd yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r grwpiau y maent yn eu cynrychioli, yn ogystal â chynnal ymgyrchoedd, ffurfio polisi’r undeb a dwyn y swyddogion llawn amser i gyfrif.

 

Dyma rhestr o saflaeoedd Swyddogion Rhan Amser sydd a'r gael yn yr Isetholiadau yn mis Mai: 

Caerfyrddin

Swyddog Amrywiaeth Ddiwylliannol

Swyddog Gwyrdd

Swyddog Aeddfed ac Rhan Amser

Swyddog Ôl-raddedig

Swyddog Ymgysylltu a Myfyrwyr

Swyddog Traws

Swyddog Menywod

Swyddog Anabelddau

Swyddog Lles Myfyrwyr

Swyddog LHDT+

 

Llambed

Cynrychiolydd Chwaraeon

Swyddog Gwyrdd

Swyddog Traws

Swyddog Menywod

Swyddog Llety

Swyddog Ôl-raddedig ac Aeddfed

Swyddog Amrywiaeth Ddiwylliannol

Swyddog Chymdeithsau

Swyddog Cyffredinol

Swyddog Gwirfoddoli

 

Abertawe

Swyddog Amrywiaeth Ddiwylliannol

Swyddog Rhyngwladol

Swyddog Ymgysylltu a Myfyrwyr

Swyddog Anableddau

Swyddog Traws

Swyddog Tai

Swyddog Ôl-raddedig ac Aeddfed

Swyddog Amrywiaeth Ddiwylliannol

Swyddog Chymdeithsau

 

Cadeirydd Cyngor Undeb y Myfyrwyr
Cadeirydd yr UM sydd yn gyfrifol am redeg ein cyfarfodydd democrataidd. Maent yn gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol a staff i sicrhau bod phob myfyriwr yn cael y cyfle i glywed eu llais

 
 
Ymddiriedolwyr

Mae ganddom un safle gwag ar gyfer cynrychiolydd campws Abertawe i eistedd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr yr Undeb Myfyrwyr.

Byddwch chi fel Ymddiriedolwr yn gyfrifol am reoli a gweinyddu'r Undeb a (yn amodol ar y Ddeddf Addysg a Chyfansoddiad Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant a'i Is-ddeddfau) gallwch arfer holl bwerau'r Undeb. Bydd pwerau'r Bwrdd dan Erthygl 34 Cyfansoddiad Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i gyfrifoldeb dros dri pheth: llywodraethiant yr Undeb; cyllideb yr Undeb; a strategaeth yr Undeb.

 

I fod yn gymwys i fod yn Ymddiriedolwr:

Rhaid i chi fod o leiaf yn 18 oed i fod yn ymddiriedolwr Undeb y Myfyrwyr

Ni chewch weithredu fel ymddiriedolwr os ydych wedi cael eich diarddel dan y Ddeddf Elusennau

Mae hyn yn cynnwys:

  • Os ydych chi wedi cael eich diarddel fel cyfarwyddwr cwmni
  • Os oes euogfarn yn eich erbyn ar gyfer trosedd sy'n ymwneud ag anonestrwydd neu dwyll
  • Os ydych yn fethdalwr (neu'n destun atafaeliad yn yr Alban), neu os oes gennych drefniant cyfredol (IVA) ar gyfer ad-dalu eich credydwyr
  • Os ydych wedi cael eich diarddel fel ymddiriedolwr unrhyw elusen gan y comisiwn (neu'r llys) oherwydd camymddygiad neu gamweinyddu

 

Footer

Instagram